Algemene voorwaarden

Mesologie Soesterberg

Vertrouwelijkheid

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u ook naar de pagina privacyverklaring.

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De therapeut houdt een cliëntendossier bij.
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of
verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de client specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).

Afspraken behandelingen/consulten

Als therapeut ben ik verplicht in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de patiënt te verstrekken. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan mij te verstrekken.
Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.
De therapeut mag zonder toestemming van de patiënt geen therapeutische handelingen verrichten. Voor een minderjarige patiënt en/of een patiënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.
De therapeut verplicht zich de patiënt correct te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien de eigen behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Kosten

Vanaf één januari 2024 vraag ik voor een consult € 130,-. Hiervoor krijgt u een uitgebreid onderzoek dat ongeveer twee uur duurt, een diagnose en therapie-advies. Mogelijke bijkomende kosten zijn de kosten voor therapie in de vorm van kruiden, voedingssupplementen en homeopathie. Het bedrag wat u betaalt voor het consult is vrijgesteld van BTW.

Betaling

De factuur wordt na het consult aan u verstrekt. Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult per pin. Betaling per creditcard is niet mogelijk.

Annulering

Indien u verhinderd bent dan kunt u de afspraak kostenloos verzetten. Dit kan tot 48 uur van tevoren per telefoon. Anders zijn wij genoodzaakt om de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Vergoeding therapie

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt het eigen vergoedingenbeleid voor de verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen.
Bij alle maatschappijen moet u een aanvullend pakket hebben om voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen.

Wilt u weten of ook uw verzekering het mesologieconsult vergoedt, ga dan naar de uitgebreide lijst van https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mesologie verzekeringsmaatschappijen.
U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij en informeren naar uw persoonlijke polisvoorwaarden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Bereikbaarheid

Wij zijn dagelijks bereikbaar van 08:15 uur tot 16:30 uur.
Als wij aan het behandelen zijn, kunt u onze voicemail inspreken. Dan bel ik of mijn assistente Mona u terug.
Er is gratis parkeergelegenheid voor de deur. Routebeschrijving. Bus stopt voor de deur (bushalte “’t Zwaantje”, Soesterberg). Zie ook www.9292.nl
Om in onze praktijk te komen, dient u een inpandige trap zelfstandig te kunnen betreden. Er is helaas geen lift of rolstoelvoorziening.

Klachten

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met de therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht
op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.
E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.